ผลงานแอพพลิเคชั่น

Dive in Chumphon - จังหวัดชุมพร

 แอพพลิเคชั่นไดฟ์ที่ชุมพร Dive in Chomphon เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่สำคัญในจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก โปรแกรมประยุกต์นี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้แผนงานวิจัยการส่ง เสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกและน้ำตื้นใน จังหวัดชุมพร ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แผนงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เชียงดาวเฮิร์บ

แอพพลิเคชั่น เชียงดาว Chiang Dao Herbs สื่อนวัตกรรมในรูปแบบของระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในเขตชุมชนถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 แอพพลิเคชั่นนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่  
แอพพลิเคชั่นนี้ เป็นการรวบรวมสมุนไพรที่จำหน่ายอยู่หน้าถ้ำเชียงดาว และนำเสนอข้อมูลสมุนไพรในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป สรรพคุณ การใช้ และเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้แอพพลิเคชั่นนี้สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายของสมุนไพรให้ลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติได้

HEAVY ONE CLICK - MITSUBISHI

แอพพลิเคชั่น วินแคร์ พัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้นวัตกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน (Model development of primary care services for non-communicable disease patients using an innovative network of homecare providers) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย ซึ่งรับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

WINCARE - โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

แอพพลิเคชั่น วินแคร์ พัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้นวัตกรรมเครือข่ายผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน (Model development of primary care services for non-communicable disease patients using an innovative network of homecare providers) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย ซึ่งรับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข